Privacy statement

Privacy statement

Dit Privacy Statement geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door SMS Intermediair B.V., gevestigd te Eindhoven aan de Poirterslaan 26 (5611 LB) en te Amsterdam aan de Nijenburg 2D, 1081 GG, hierna aan te duiden als: “SMS Intermediair” en/of “wij”. SMS Intermediair respecteert de privacy van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers alsook andere relaties en/of bezoekers van haar website sms-intermediair.nl en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je aan SMS Intermediair verstrekt vertrouwelijk worden behandeld in lijn met wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

 • Inschrijving of sollicitatie via onze website
  Wanneer je je inschrijft via onze website, verzamelen wij gegevens die je via een contactformulier op onze website aan ons verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en cv. We kunnen ook gegevens verzamelen die je hebt geplaatst op openbare platforms, waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heb je geen interesse dan zullen wij jouw gegevens weer verwijderen, met uitzondering van gegevens die wij dienen te bewaren om aan je verzoek om niet door ons te worden benaderd te kunnen voldoen.
 • Het aangaan van een overeenkomst met SMS Intermediair
  Wanneer je met SMS een overeenkomst aangaat verwerken wij jouw nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  SMS legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is op basis van wet- en regelgeving. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging. SMS verwerkt alleen strafrechtelijke persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de functie waarin je gaat werken en/of wanneer dat wettelijk is toegestaan.
 • Het optimaliseren van onze website
  Om het gebruik van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zie hiervoor uitgebreid onze Cookie Statement.Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sms-intermediair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelt SMS Intermediair persoonsgegevens?
We gebruiken de door ons verzamelde gegevens om/voor:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of contact met je op te nemen en om onze dienstverlening aan te bieden en dit af te kunnen stemmen op jouw wensen;
 • een overeenkomst aan te gaan tot bemiddeling en te onderhouden;
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van pre-employment screening;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor jou relevant kunnen zijn wanneer je je daarvoor hebt aangemeld;
 • naleving van wet- en regelgeving waaronder, maar niet beperkt tot, identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude;
 • content en middelen van onze website optimaal af te stemmen op jouw voorkeuren en dit te presenteren op een wijze die voor jouw en jouw apparaat het meest efficiënt is;
 • de website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om jou op die manier beter van dienst te zijn.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
De hierboven omschreven persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming
  Als we jouw toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en jij deze toestemming hebt verleend. In dat geval heb je altijd het recht om de toestemming weer in te trekken;
 • In het kader van een overeenkomst
  Indien je een overeenkomst met ons aangaat, verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die overeenkomst;
 • Verplichting op grond van wet- en regelgeving
  In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld in het kader van de Wet op de loonbelasting;
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
SMS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SMS) tussen zit.

Hoe lang bewaart SMS Intermediair persoonsgegevens?
SMS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij het bewaren ervan verplicht is op basis van wet- en regelgeving. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Sollicitatiegegevens
  Één maand na afloop sollicitatie, tenzij wij jouw toestemming hebben om deze langer te bewaren voor 2 jaar.
 • Andere persoonsgegevens
  Afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn 2, 5 of 7 jaar na einde dienstverband.

Voor meer informatie zie hiervoor de toelichting die wij je verstrekken wanneer je je inschrijft.

Deelt SMS Intermediair persoonsgegevens met derden?
SMS kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en/of andere zakelijke relaties om jou de best mogelijke dienstverlening te bieden. SMS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SMS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU doorgegeven. Er is echter een aantal opdrachtgevers waarbij dit wel gebeurt. SMS informeert je hier tijdig over en zal hiervoor apart om jouw toestemming vragen. Met deze opdrachtgevers sluit SMS een zogenaamde EU Model Clause af.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SMS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sms-intermediair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. SMS wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
SMS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sms-intermediair.nl.

SMS kan dit Privacy Statement aanpassen. Wij nodigen jou uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je geïnformeerd blijft.

TSTEST

Download het statement als PDF

Privacy Statement SMS Intermediair
Vacatures
Amsterdam | Eindhoven
Burgemeester Haspelslaan 67
1181 NB Amstelveen
T: (020) 404 35 00
F: (020) 404 35 01
E: amsterdam@sms-intermediair.nl
Geldropseweg 20
5611 SH Eindhoven
T: (040) 211 40 75
F: (040) 211 40 97
E: eindhoven@sms-intermediair.nl