Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

SMS Intermediair spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SMS Intermediair als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan SMS Intermediair niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. SMS Intermediair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van SMS Intermediair bevat de mogelijkheid om zowel door SMS Intermediair ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. SMS Intermediair geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. SMS Intermediair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De SMS Intermediair-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SMS Intermediair liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van SMS Intermediair. SMS Intermediair is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SMS Intermediair geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. SMS Intermediair aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. SMS Intermediair vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van SMS Intermediair en SMS Intermediair geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van SMS Intermediair. Tevens is SMS Intermediair niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van SMS Intermediair die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SMS Intermediair in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@sms-intermediair.nl

Vacatures
Amsterdam | Eindhoven
Burgemeester Haspelslaan 67
1181 NB Amstelveen
T: (020) 404 35 00
F: (020) 404 35 01
E: amsterdam@sms-intermediair.nl
Geldropseweg 20
5611 SH Eindhoven
T: (040) 211 40 75
F: (040) 211 40 97
E: eindhoven@sms-intermediair.nl